สหรัฐอเมริกาชมเชยประเทศไทยที่ทำลายงาช้าง

สหรัฐอเมริกาชมเชยการดำเนินการที่สำคัญเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2015 ของรัฐบาลไทยที่ร่วมมือกับองค์การนอกภาครัฐในประเทศและหน่วยงานคู่ความร่วมมือนานาชาติในการทำลายงาช้างจำนวน 2.1 ตันที่ทางการยึดได้ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในการทำลายงาช้างและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ลักลอบค้าผิดกฎหมายเพื่อส่งสารที่ชัดเจนว่า ไม่มีประเทศใดในโลกยอมรับการค้าผิดกฎหมายที่ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ช้าง

ความต้องการงาช้างและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายนำไปสู่การสังหารช้างและสัตว์ป่าที่สำคัญๆ เป็นจำนวนมาก การทำลายงาช้างในวันนี้ รวมทั้งความพยายามอย่างต่อเนื่องอื่นๆ เช่นการส่งเสริมการคุ้มครองช้างแอฟริกันภายใต้กฎหมายไทยและการกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยการค้างาช้างให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะยับยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าอันเป็นปัญหาท้าทายระดับโลกที่มีผลกระทบทั้งในด้านการอนุรักษ์ เศรษฐกิจ สุขภาพและความมั่นคง

เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำโดยรักษาการอัครราชทูต คริสติน่า คาวิน ได้ร่วมสังเกตการณ์การทำลายงาช้างครั้งนี้ สหรัฐอเมริกายังคงมุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกับประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น องค์กรนอกภาครัฐ ภาคเอกชน และฝ่ายอื่นๆ เพื่อส่งเสริมพันธกิจโลกในการขจัดการลักลอบค้าสัตว์ป่า