Weaving Our Stories

16 January, 2024 | News, U.S. & Thailand

In celebration of the 190th anniversary of U.S.-Thai diplomatic relations, the U.S. Embassy in Bangkok, in partnership with Thai counterparts, embarked on a series of…

Great Seal of the United States

กติกาการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “My America: Study Abroad/Summer Work and Travel”

10 October, 2023 | News, U.S. & Thailand

กติกาการประกวด: ผู้สนับสนุนการประกวด การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “My America: Study Abroad/Summer Work and Travel” ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (“ผู้สนับสนุนการประกวด”) วัตถุประสงค์การประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่าย 1 ภาพที่แสดงประสบการณ์ของตนในการศึกษาหรือทำงานในโครงการศึกษาต่างประเทศหรือโครงการ Summer Work and Travel ในสหรัฐฯ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยส่งภาพพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ (ไม่เกิน 50 คำ) เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เข้ามาทาง Google Form ( https://forms.gle/8z2AGTnWqabKn8S26…